ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FIe;WorkbookETExtDataSummaryInformation( \pC507 Ba==Aj,8X@"1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1 [SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1 [SO1[SO1[SO1>[SO15[SO1 [SO1[SO1[SO1?[SO1[SO1 [SO16[SO1[SO1,6[SO15[SO16[SO1 [SO1h6[SO1[SO+""#,##0;""\-#,##05""#,##0;[Red]""\-#,##07""#,##0.00;""\-#,##0.00A""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.00i*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\) 0_ -0.00_);[Red]\(0.00\)@ @        @ @ *@ @ @ @  / ,@ @ )@ @ @ @ @ @ - +@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @   @ @ / @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ , @ @ @ @ /  ff7 @ @ * @ @ 5 `@ @ a@ 0 @ @ * @ @ + @ @  @ @ 0 @ @ @ @ @ @ @ @ / @ @ 7 @ @ 3 @ @ @ @ + @ @ 6 @ @  @ @  @ @ 9 @ @  @ @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ x@ @ |@ @ x@ @ x@ @ |@ @ x@ @ <@ @ x@ @ ( @ @ Ax@ @ 1x@ @ @ @ !x@ @ x@ @ x@ @ <@ @ 1|@ @ x@ @ x@ @ |@ @ \@ @ X@ @  @ @  X@ @ X@ @ X@ @  |@ @  |@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  |@ @  |@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  |@ @  |@ @  x@ @  |@ @  |@ @  |@ @  x@ @  x@ @  1|@ @  |@ @  Qx@ @  |@ @  @ @  @ @  x@ @  x@ @  Ax@ @  Ax@ @  1|@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  1x@ @  1x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  |@ @  !x@ @  x@ @  x@ @  |@ @  |@ @  |@ @ ||7}-} }}}A}df }} ̙ ??v}}}}}A}L }A} }}}A}13 }-} }}}-} }}} }A}13 }-} }-} }-}! }-}" }A}# }A}$ }A}%13 }A}&? }A}'13 }}( ??? ????????? ???}})  }}}* ??? ????????? }A}+df }A}, }A}- }}U}. }A}/ a}A}0 e}A}1df }A}2 }A}3df }A}4L }A}5df }A}6L }A}7 }A}8 }A}9df }A}:L }A}; }A}<L }A}=13 }A}> }A}?L }A}@13 }-} }-}F }}G}}H}-}I}-}J }-}K}-}L}}M}-}N}-}O}}P}}Q}}R}}S}A}T }-}U }}V}}W}-}X}}Y}}Z}-}[}-}\ }-}] }-}^ }}_}-}` }-}a }-}b }A}c }A}d }-}e }-}f }-}g }-}h }-}i }}j}}k}}l}-}m }}n}}o}-}p }-}q }-}r }-}s }-}t }-}u }-}v }-}w }-}x }-}y }-}z }-}{ }}|}}}}-}~ }-} }-} }-} }-} }-}}-}}-}}-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }}}-} 8^ĉ!20% - :_eW[r 32&20% - :_eW[r 3 eQeQ!40% - :_eW[r 32'40% - :_eW[r 3]]!60% - :_eW[r 32(60% - :_eW[r 3 8^ĉ 6 lʑ lʑ!60% - :_eW[r 22$60% - :_eW[r 2 h 4h 4 fJTe,g fJTe,g !hh"ʑ'`e,g 5ʑ'`e,g #h 1h 1 $h 2h 2!%60% - :_eW[r 12 60% - :_eW[r 1 &h 3h 3!'60% - :_eW[r 42,60% - :_eW[r 4 (QQ ){{*hgUSCQ:_eW[r 6&1:_eW[r 6!?40% - :_eW[r 62340% - :_eW[r 6!@60% - :_eW[r 62460% - :_eW[r 6A 8^ĉ_Sheet1 B8^ĉ 2C 8^ĉ_Sheet1_3 D8^ĉ 7 E8^ĉ 5cc PK N@theme/PK N@ theme/theme/PKN@ky}theme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PKN@L theme/theme/theme1.xmlYMo7X콑d#2">&vDJ]jw );ɱ@iKz(H^_6E rW+Rj!-b_$ raBcaiǯ]N4wG.( e)s,~p'T젎KT*"a$. lx$|Q%&U6+ "(&`wOw*(*xNk !KwhLJBv2Q$$G?,FO}Wn0o~>Z2z??}hlG$»O;,񘿙(FIJ@1vޜ#c;x8H xm:L71FwˈhFA5wVj \vclѼMQ*QS,=M1v>!V\H`'>"ΐ*I /sAH{>U𱍄 S+LrjEr8灉 0e^?BlnqX yb#$SCĘi7FII؏JytCwJ7V&e'35̬a2 ^'$=SvĹyVz?(=4Koc-BWhЛJ`~d{B(9ŇB4pN_:qybv2L`"Ǚx N5_9D:^ӷYrYf.xQÍAfky*k.(7!aLfvh-U WVX,.+TjeV7`FpmB*Oy|LReۊvL[$rI&b:yhi˔ZT(X4ZEs v@SS)htvJ&@Yǟ>&ԎP'[D#xHo(Kƅ!עAB$%IW/@S![m %YyA$L1"ϵT_, =oLgkj*!G3$Ve4BvׂqD10k!)8R Mˮsu6R3Ds3-UQ]ӭb 6ˋ5y".KZrN(랣!ԖYuV]ڽc3I\][#:?حV- MJiÅ ?" PK N@_rels/PKN@֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PKN@ $[Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,x\vTU^hd}㨫)*1P'^ח0)T9l#$> `?Cs]7zb$xu-lV{9>DVNj,5(Bȥszҕhhs0U~,}2ToF0,į*=댬o[gv; 9'33y ; oOPKN@ $ ? [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@֧6 8_rels/.relsPK N@theme/PK N@ $theme/theme/PK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ' Ktheme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKN@L theme/theme/theme1.xmlPKN@ky} Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?h XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`2Sheet1$Sheet2VV4! ;) =x^Sf[!h\MO Typeϑ\MOBlb TagNYlT|NST|e_SN'Yf[ [XTW{t\MO0xvz[XT OW,grQ,[XTWvV{R0~~,[XTWyR{t,vQNN[XT O^vsQNR bN[XT2t^N Nsfga 010-62753595SNN'Yf[ xvzu]\O [XT xvzu``?elYe]\O 31.-NqQZQXT2.xvzuSN Nf[S3.p1rf[uNR ?aa:Nf[u gR4.wQ gleN|^yT:_eW[R03n 010 51685499 NЏf[bxvzu[XTbbf[bxvzu{tTYe]\O OSRf[b[[bvQNNR0^1.-NqQZQXT 2.wQ g:_v?el }(To}Yv``T_ p1rؚI{YeNN wQ g:_v#Na0leN|^yTIY.saƋ 3.wQ gvsQ[XT]\O~SOHQ0SN]N'Yf[ f[uZQ^N``Ye\MO|1.OSR#f[uZQXTHQ ] z;`~TRvdQNS~~[e]\O2.OSR#hQ!h,gyu;NYe]\Ov~~0[e]\O OSN~f[b_U\;NYe]\O3.OSR#,gyeu]\OSU\rQgSbJTdQ4.OSRkNxQyyvsQNN7uuOHQSNwlS]f[b[XT\MOE#Sf[] zf[b(Yef[b|)[XT\MOv]\Of[uve8^``?elYe0{tT gR 9hncNXTvwQSO`Q eg!hTQRMTv[XT\MONR UxXSN Nf[S0-NqQZQXT g[XT~SOHQ0(OLk 010-81293996 yanweige@bipt.edu.cnE#~Nm{tf[b(Yef[b|)[XT\MOv]\Of[uve8^``?elYe0{tT gR 9hncNXTvwQSO`Q eg!hTQRMTv[XT\MONR SN^'Yf[ _tf[oRfNRt YOSRRZQYoRfNcۏNyx0V{R'YW;mR0_U\[xvzI{0ؚ!h[XT g2t^N N]\O~USNO 010-58806455 u}Tyf[f[b[XTR1.?el }(Ǐlx #N_:_ _eP^ 2.q`f[u]\O wQ go}YveW[R^T~~OSR 3.OSRb|_U\f[uZQ^0f[N[Nf[uVSO]\O [bf[bNRvvQN]\O0NN[XT]\On2t^,q`vsQ]\O ~NmN]FU{tf[b ~Nm0]FU{tf[ỳofOHQ NAm[XT^wQYvagN [XTW0WL?eRlQ[[1.?elZW[ wQ go}Yv``?el }( 2.eW[R^}Y wQ g}Yvt4ls^TxvzR 3.'`m ^mꁋ_0hTVCg 0471-4992469 d\f[b ~NmN{tf[b[XT wQ gf[u{t]\O~-NqQZQXTs`i 0476-8300130 ;Sf[b[XT\YeLNf[bVYoRfN 1. gVY]\O~ SN9hncVYv]\OL# OSRVYfN_U\e8^]\O2.Y~~hQbVXTRt^vtf[`N [VXTۏL``?elYe3.Yc[T|V~~b}Y~~u;m c[>yV_U\;mR ZP}Y!hVeS^ R^eP^0ef0T Nv!hVeSlV4.Yyg_U\>yO[ _?a gRTReRN;mR0}1.t^(W35hT\N N -NqQZQXT ?elz:WZW[2._eP^ T_ؚ\ p1rYeNN Nf[u:N,g &^f[ubbMb3.wQ g}YveW[R^ hR:_ :_v~~OSTlR R '`v_U\]\O4.]\O\OΘNb[ OW@x}Y V~OS\O IY.s|^y:_0R^t 0477-8396771 VY~[1. g[ O~~]\O~ SN9hncVYv]\OL# OSRVYfNToRfN_U\e8^]\O2.YZP}YVve8^{t]\O SbVXT~~sQ|lc0VXTchHh{tI{3.#qjz0^dS0Qz0_ZS0_OI{[ O50W^ b}Y[ O O^ cwgTWB\V~~[ O]\O=[T_U\4.#V0f[NOy{Y]\O c[T~V~~bcJ\]\OTVXTcO]\O01.t^(W35hT\N N -NqQZQXT ?elz:WZW[2._eP^ T_ؚ\ p1rYeNN Nf[u:N,g &^f[ubbMb3.wQ g}YveW[R^ Yq~ccTyeZSOvO(u hR:_ :_v~~OSTlR R '`v_U\]\O4.]\O\OΘNb[ OW@x}Y V~OS\O IY.s|^y:_0tQ[LNb/gf[bf[uYRtq`RlQ[ey]\O0wQ1uHQۏ{t~ q`TyRlQoN wQY3t^N Nf[uY]\O~ (WwY͑pؚ!h]\O ^ePNV 15344251544VYfNq`qQRV]\O wQY3t^N NqQRV]\O~b0|f[uyq`f[u{t]\OwQY3t^N Nf[uy]\O~ QSQN'Yf[LNb/gf[b6OSRf[XTZP}Yf[ue8^``?elYe0f[uY;mR_U\0f[Θ^0_teP^Ye0DRSe8^Ye{tN gRI{]\O0AwQ g Nt^SN Nf[u[XTb:gsQ]\O~ wQYo}YveW[Q\ORTf[u]\OvsQtwƋ01r\leN gV~OS\O|^yS:_v]\O#N_0T 0472-8886232['Yf[ f[u]\OY]\ONXTOSR_U\,gyue8^``?elYe0[XT O^I{]\O&-NqQZQXT0xvzuSN Nf[SwQ gf[uYe{t~0leN|^yT:_veW[R0 _3t 024-62202980'Yޏt]'Yf[ ZQYf[u]\OLXT*NAme:N3-6*Ng NN'Yf[u``?elYe~TNR f[ue8^{tSYeI{vsQ]\O0-NqQZQXT wQYN[vؚ!h``?elYe]\O~0NgO 0411-84708669 v&!h:Sf[u]\OLXTNAme:N3-6*Ng NNv&!h:Se8^``?elYeI{vsQ]\O0Z 0427-2631987NS'Yf[f[uY]\ONXT'Yf[u``?elYeSe8^{t]\O+&{Tؚ!hNAm;mRĉ[agNSNAmBl -NqQZQXT UxXxvzuf[S wQ g$Nt^N Nf[u]\O~x 024-83681926 'YޏwmN'Yf[hQVؚ!h[XTSU\xvz-N_'YޏwmN'Yf[ Rt!OSRhQVؚ!h[XTSU\xvz-N_'YޏwmN'Yf[ _U\vsQf[u]\Oxvz-dNAm[XT^wQYvagNY,؏^]\O3t^(+T)N N wQYvsQ]\O~ gN[xvzRT4ls^NgQ 0411-84729239 NS5uR'Yf[ f[u]\O``YeyOSR_U\'Yf[uQ~``?elYe]\O0Ye{t gR]\O NN[XT]\O2t^N N NAme3-6*Ng _O 0432-64807387 f[ue8^``?elYeS{t gR]\O%f-N;So'Yf[f[u]\O LXT!?el }(:_ cc'Yf[u``?elYe]\Oĉ_ ;NNNf[uYe]\O0N~NL[XTY[ f 0431-86172113NS^'Yf[NL[XT'Yf[ue8^``?el Ye]\O~NLhgb\ 0431-85099381%f'Yf[ -NqQZQXT p1r[XT]\O0 7u'`35hT\N N0"vt 0431 85250028 237924356@qq.com %f;Sf[ؚI{Nyf[!h g3t^N N[XT]\O~SbbZQv[ g#N__eP^N~zQ0H9N 0431-84825178 TgSlf[LNf[b [XTlQ[{tYe^ g#N_ OO[yVv{t96Nwm m] zf[bNL[XT9hnc[XTv]\OL#_U\vsQ]\O--NqQZQXT wQ g$Nt^SN N[XT]\O~ p1rf[u]\O wQ go}YveW[hR0~< ~{tR-NVwN'Yf[f[u]\OY``Yey]\ONXTOSR_U\'Yf[ue8^``?elYeS[XTs;NN O^]\O0t1.wQ g2t^N N'Yf[u``?elYe]\O~ 2.1r\leN gV~OS\O|^yS:_v]\O#N_ 3.wQ g}YveW[hR0gxvzR 4. g_U\Q~``?elYe]\O~OHQ 5.&{ThQVؚ!h[XT]\OxvzOĉ[vb TagN0Ng^tQ 0516 83590057 f[u]\OYf[u{ty]\ONXT9OSR_U\'Yf[ue8^L:N{tOSRZP}Yf[uċVYċO ݏ~YtI{NROSRZP}Yf[u]\OOo`|~v^0{tT~b]\O0[1.wQ g2t^N Nf[uYe{t]\O~ 2.1r\leN gV~OS\O|^yS:_v]\O#N_ 3. gf[u{tOo`|~{t]\O~OHQ 4.&{ThQVؚ!h[XT]\OxvzOĉ[vb TagN0 bu1\N]\OY]\ONXT)OSR_U\,gybu[ OV{RN~~0'Yf[u1\Nc[0^buN1\N'YpencDnQI{]\O0R1.wQ g2t^N Nf[u{t]\O~ 2.1r\leN gV~OS\O|^yS:_v]\O#N_ 3.wQ g}YveW[hR 4.&{ThQVؚ!h[XT]\OxvzOĉ[vb TagN0_lWS'Yf[f[uY{t\MO+OSRZP}Y[XT O^T'Yf[u``Ye]\O ZP}Yf[u{t0f[Θ^0DR0RNI{]\O0<@b(Wؚ!hwQ gZSXpcNCg 3ubNwQ g2t^N NNL[XT]\O~ wQ g:_veW[hR0~~{tR g:_vReaƋ0 NAme\Nf[gAY[ 0510-85328763 _lς'Yf['_lςwؚ!h[XTWNxOW0W_lς'Yf[ 0w[XTxvzO]\ONXT0f[b[XTJ#N_:_ TR q`f[u]\O wQ go}YveW[R^TlOSR ؚvRlQechYtb Se0ؚHeOSR_U\W0W0wxvzOSf[bvsQ]\OT;mR0 g Nt^N NvsQ]\O~NAme\6*Ng,S_cO]\Oe40Ng^ 0511-88780051 _];Sy'Yf[ f[u]\OYYRt.OSRY[be8^veW[Yt]\O,SNf[uY``?elYe0[XT O^I{Ry[v8^ĉ]\O0#-NqQZQXT wQ g:_v~y{OSR0SOeP^ gؚ^v#N_TleN|^y0㉠RO 0516-83262582 f[]Y_teP^Yec[-N_OSRZP}Yf[!h'Yf[u_teP^Ye]\O/-NqQZQXT wQYo}YvhRT~~{tR0 g_tf[f[ỳof b g_tTDyO;NINtSO|Q[ q```?elYe&Otf[0Yef[0>yOf[0_tf[0eN?el01\Nc[0f[uNR{tSl_I{ebvvsQwƋwQ g:_v~~{tR0hRTeZSO^(ub/g,gyN Nf[S gNt^N N[XT]\O~S0 NAme3-6*Ng0g 0591-22861021[_^f[bf[u]\OY1\NRNc[-N_r^ NNkNu1\NRN]\O\&^ǏNJ\kNu q`'Yf[u1\NRN]\O0Ye 18950580033 f[u]\OYYe{tyr^NN'Yf[ue8^``?elYexvz-NqQZQXT xvzu0NNؚ!h[XT]\O\ Nt^0 g'Yf[uQ~``?elYexvzvsQOHQ0NNb|vf[ue8^Ye{t gR]\O -NqQZQXT xvzu0q\N'Yf[ ZQYf[u]\O]\ONXT OSR_U\'Yf[u``?elYe0f[u{t gRS[XT O^I{]\O0'985b211ؚ!ht^(W35\N NNNf[u]\O2t^N NNAmgn1f[g0 _O 0531-88364798 VYeZSO [ OL1.q`qQRV]\O gQ~eZSO]\O~2.#Qz0_OeZSOs^S^3.#Q~eZSOQ[NTvNV{R4.c['Yf[uV_U\[ O]\O0 41.?elz:WZW[ #N_:_2.wQ g:_eW[R^ q`T{|eZSOs^SO(u3.wQ gvsQ]\O~Nt^N N0NgN`i 0531-88369961 q\N'Yf[ Zwm !hVY~~[ O]\ONXT"c[v^{tf[uZSO~~_O0_ZSvQ\O qQRV͑]\OveZSO[ O0$wQ gNt^N Nf[uZSO~~c[~ eNNbwQ geZSONN~OHQ0>O 0631-5688239-NVwm m'Yf[ f[b[XTbf[]]\ONXTOSR!hb _U\f[u``?elYeSe8^{t]\O2-NqQZQXT wQ go}Yv?el }(0:_v~~{tTOSlRSR N(W[XT\MO N g\Nt^]\O~0 _#k 0532-66782766< T\n]N'Yf[Zwm s 0631-5678103f[ue8^``?elYeS{t]\O-NqQZQXT [XT]\Obf[uvsQ]\O1t^N N0 -NVwl'Yf[NSN wl] zf[b [XT*#``tYeTNyO]\Ob|^y;Sf[NǸof SNf[u_teP^Ye]\O-NWS'Yf[Ye萅[XTWTxOW0WRlQ[OSR_U\[XT O^ [XTbX08hI{vsQN[0.wQ g2t^SN Nf[u[XT]\O~ SNǏ[XT8hRl6R[0[XT O^I{vsQ]\OvOHQ0Ngs 0731-88876628 f[u]\OY `?ey]\ONXTQ~`?e +OSR_U\;NQz0eZSOs^S^NЏ%0!hVQ~`^[NYn0~ N;NYeS[ OI{0 gNt^SN N``?elYe]\ObQ~`?eYe]\O~0VnWS]N'Yf[ f[u]\OYeNe8^{ty17u 30\N N wQ go}YvNe }{QTؚvtO{Q ccNNf[u``?el]\O_YvNNwƋTb0 gu;me4HR 0731-22183105fWS'Yf[f[uYL?e{t\#OSR[b,gyu`?e{tvsQ]\OTf[u;mR~~I{0Fq`,gyue8^{tTf[u;mRI{]\O g2t^N Nf[u]\O~S-NqQZQXT&{T 0sQN~~_U\,{ASNg[XTVQؚ!hNAm;mRvw 0-Nv bagN0 _3 020-85220040f[b[XT\MO'Nf[u``rQ sQ_1rbf[u OSR_U\``?elYeTe8^Ye{tN gR]\O08]\Ow gN[vf[u]\O~-NqQZQXT&{T 0sQN~~_U\,{ASNg[XTVQؚ!hNAm;mRvw 0-Nv bagN0^Nwm m'Yf[f[uYNR]\ONt^N N]\O~ kg600CQu;meRёk 13763076698[XTe8^]\O^N;Sy'Yf[#f[u``?elYeSe8^NR{t3dwQYNAm[XT^wQYvagNY _{:NN~(W\[XT g`?e0Yef[0lf[I{NǸofvOHQ Bl7u'`0 [n_l!h:S0N!h:ST1NWOe 0769-22896122f[uYYe{t\N!h:S1N^Noy'Yf[ _tT-N__tT^:N'Yf[ucO_tT gRc[f[u_U\_teP^Ye;mR0 wQY_tTI{NǸofmn 020-39352500;SoFUf[b[XT]\Oyg#N_:_,gyN Nf[uY``Yey?elz:WZW[ wQ g:_v?elOe'`TRR wQ gؚvlKQ`;NINt }{QT?eV{4ls^ NV[ gsQؚI{Ye]\Ove0?eV{Tlĉ q`Yef[0{tf[I{WvNNwƋ0N'Yf[u``?elYe]\Ove0?eV{Tlĉ q`_tf[0``?elYeI{WvNNwƋ0[Oq\yf[b/gf[b^NfsSU\-N_Q~`?eYe< 0fs^c^]\O+&{T 0sQN~~_U\,{ASNg[XTVQؚ!hNAm;mRvw 0-Nv bagN0fsqQ^ؚ!hOHQhg^ 0757-82034717f[u{tyf[u{tOo`S0f[uOo`S|~{t]\O^ 0757-82982297m3WLNb/gf[b f[uY[XTLNR^\(1._U\[XTLNumĉRxvz2._U\[XTLNR_S3.[XTV^091.-NqQZQXT2.p1rf[u]\O wQ g:_v~~{t0~TOSTeW[hR3.BlNN[XT]\O$Nt^SN N0fN~ 0755-26019465 f[uYfNbĉRN^\)1.fNbQmccN^ 2.fNbf[bOSR:g6Rg^3.fNbNNMbW{Q:g6Rg^0NLNb/gf[b``?elYe]\OOSR_U\'Yf[u``?elYeTe8^{t]\O0wQ gvsQ~OHQt^ NǏ35hT\04T\ 0769-23306328^'Yf[~T gR$OSR_U\f[uefy:S^cOOO[kg1000CQe4cOW,gu;m(uTe40WS'Yf[OSRYYt``?elYe]\O]\O$Nt^N N]\OeN*Nf[g k*NgcO1000CQu;me44TY 023-68252522 2019630@qq.com͑^^'Yf[ OSRY_U\]\O0$1.leN|^y:_ 2.lR}Y 3.LN }(ؚ 4.͑^^NY0W:SuyZ 023-65910193 VYfNRt OSRVYfN_U\]\O0/1.q`qQRV]\O 2.leN|^y:_ 3.lR}Y 4.LN }(ؚ 5.͑^^NY0W:SY[s_l 023-65910183 ͑^W^{tLNf[b@1.meQNf[u``R` _U\f[u``?elYe]\O2.ZP}Yf[u]\O萮_OlQOSvǑN6R\O0 j1.p1rf[u]\O PNNIY.s gN~~[c2.N'Yf[u``?elYe0{tT gR]\OvW,gwƋTW,gel wQ g:_v~~{tR3.UNl [ gRa wQYo}YvSeW[hR0 v3t 023 86664129 f[uYf[uDR\S1.c"}[^~NmVf[u|QƋ+RSO|g^ OSRZP}YVf[u|QDR]\O2.Re'`v_U\DRN]\O [f[uۏLR_ڋOai`T>yO#NaYe0 3.ۏLDRHegċ0O0`1.p1rf[uDR]\O w# PNNIY.s gN~~[c2.N㉌Tq`V[DR?eV{ ccf[uDR]\OvW,gwƋTel;3.`~;mÍ wQ g:_vNeW[hR0gxvzRNSpencRgR0!hVYRlQ[NNVYv~~0[ OS;mR_U\]\O&1.wQYN[v~y{OSR0~~{tTlR2.wQ gNb[vlQeQ\OR^0͑^]FULNf[bf[]萡{t\'OSR_U\'Yf[u``?elYe0!hVeS^01\NRNc[N gR0f[uDRI{]\O0_eP^ ]\Ow wQ gN[f[u]\O~0%NAme\:NNf[g kgcOu;me4 }YcOOO[0RlQ0u;mI{agN.HeP 18008303537V]'Yf[ {:gf[b!hST~NL\MO1.#[b!hS RirvV{R0~?z0pS0RS]\O;2.Ib!hS]\OyTye?z #!hS]\OtxvzI{PgevQS Nb]\O;3.#6eƖ!hSOo` {t0feT[U!hSW,gpenc^S!hSOQzvfe~b v^ZP}Y!hS]\OyST{|!hS;mRv[ O]\O;4.#ZP}Y!hS]\O0!hS;mRchHhDev6eƖ0R{|0zwSTR_ch]\O;5.SNT{|!hS;mRvV{R0~~T[e SN!hSVvc_T gR]\O;6.OSRZP}Yf[b!hS]\OvT~]\O0OSR[U!hSpenc^v6eƖ]\O0OSRZP}Y!hSveg5u0egQ0egI{e8^{t]\O0\1.wQ go}Yv``?el }( gRaƋ:_;2.wQ gN[vsQ!hS]\ORT:_vNN!hST~]\OvR3.wQY:_v~~0OSTlR4. gvsQYe~SN!hS{t]\O~SOHQ0 R~sO 028-85401215 {~NߘTf[b,gyu[XT*p1r`?e]\O #N_:_wQ g:_vlRNS}YvNEsQ|wQ g:_v`?eyxR0-NqQZQXT wQ g&^< nNJ\,gyubxvzuv]\O~S YVf[bxvzu[XT[bN*Nt^~~150Nvxvzu[XT]\O-NqQZQXT0t^ NǏ35\[b6*NgvNAme0 YVf[bNL[XTZP}YkNuc[SkNse8^{t]\O 4l)R4l5uf[b,gyu[XT 0R_l[!h:SSN&^,gyf[u g2t^N Nf[u]\O~ [E&^Ǐ,gyf[u 4l)R4l5uf[bxvzu[XT #xvzue8^{t]\O g1t^N Nv]\O~5uP[yb'Yf[ f[]``Yey]\ONXT 1.OSR~~_U\hQ!h,gyuv``?elYe #T{|;NYe;mR_U\2.OSR,gyuZQ^]\O c[f[usV~~^ OSROysƖSOTHQۏZQ/eR^]\O3.#[ O]\OT_U\f[u``rQg Sebcf[u``R`4.OSRf[uSU\c[-N_vsQ]\O5.[bf[!hT蕤NRvvQN]\O0 N1.-NqQZQXT2.wQ gf[u``YevsQ]\O~Sb``?elYeNNf[`Ǹof3?el`` }(}Y wQ gؚv``Yet4ls^T:_v{:gd\ORSQ\OR0 4TZ 028-61830722 f[]f[u1\Nc[ gR-N_]\ONXTcOSR_U\f[u1\Nc[ gR]\O1.OSR~~1\N^:W_bT[c!hVbX;mR2.OSR_U\!hOsQ|~bN!hVǖ;NTLrc^3.SN~~_U\'Yf[u1\Nc[N1\N gR;mR4._U\vQ[Nf[u1\NvsQv]\O0:1.wQY[XT]\O~S g1\N]\O~SOHQ02.wQYo}Yv~~OS0lNSf[`NR3.wQ g:_vlQeQ\OR05uP[yf[N] zf[b:y'`_5uP[f[b [XTj1.OSR_U\f[uZQ^]\O NS``?elYe]\O ~~yrrZQ^0s^0V^;mR2.OSR[ O]\O c[e OZ-N_ OSRV{RT{|yrr[ O;mR3.OSRReRN]\O $\vQ/fT{|f[yz[v~~0T*Nyb>yVv{t]\O0b1.-NqQZQXT wQ gZW[v?elz:W0?elON0?el~_Tt`O_2.p1rf[u]\O gؚ^v#N_3.wQ gxvzuf[S0UxXN Nf[MO04.wQ gY]\O~S0wQ ge[ O0{:gI{NNyrOHQ0 ꁨRS] zf[b,gyf[u[XT1.{tf[bR[-N_ ygMT!hVYReRN-N_vT{|]\O2.OSRf[uyĉR~~f[uSRf[!hReRNhTU\:y;mR3.OSRf[uyc[ĉRf[b !hOT\O[W ;mR SbNbbT\OvUSMO _U^_vsQ;mRNSk*NlQSv;mReV{R4.OSRf[uy~~TV{Rf[bR[-N_TOPN|R;mR5.~~f[uSRf[!hReRN{|z[6.#ReRN-N_RNVv{t7.OSR~~hQV'Yf[uzf}lfz[ {t!hzf}lfe8^]\O0 1.-NqQZQXT ?elz:WZW[ g:_v?elOea'`T?elt+RR u~[l wQ go}YvTL2.p1rc[f[uybRe]\ON gvsQ~S3.wQ g5uP[Oo`f[y]\ÒofOHQ4.vQN:p1rؚ!hf[u``?elYe]\O ~~‰_T#N_:_ gNRM wQ gTRTVT\O|^yhR:_ UNNAm0l wQ g:_veW[R^ q~O(u{:g07uu gReRN]\O~SOHQO]\O^~'` NAmeNf[g0WS;Sy'Yf[f[u]\OvsQ y[]\ONXTUxXxvzu wQYNAm[XT^wQYvW,gagNGWS f[uDR{t LNSU\c[ f[u_teP^c[\MOT1NR 0830-2581287b|N~[XT]S;Sf[b W@x;Sf[b2017~[XT?MTW@x;Sf[b2017t^~RZP}Yf[ue8^``?elYeS gRN]\O (Wf[u-N_U\b__Y7hvYe;mR ZP}Yf[us~^T{t0_1.p1rVyV p1rNl bb-NVqQNZQv[ wQ gؚv?el }(TZW[vt`O_2.p1r[XT]\O wQ g:_pvNN_T#Na3.SR NNNNL[XT2t^N N wQ g^SN NNNb/gLy0Y[4t 13550594494V]^'Yf[ f[u]\O]\ONXT@1.-NqQZQXT2.p1rf[u]\O wQ g:_v~~{t0~TOSTeW[hR3.BlNN[XT]\O$Nt^SN N4._eP^0Ng^ 028-84760636NS^'Yf[ f[uY``?elYeye8^``?elYe ;NYe;mR_U\ [XTW~~S O^T1.-NqQZQXT2.p1rf[u]\O wQ g:_v~~{t0~TOSTeW[hR ccNNf[u``?el]\O_YvNNwƋTb3.35hT\N N NNf[u]\ONt^SN N0N3t 0817-2568072?]W^f[bf[u{ty[XTf[ue8^{tfGW 18942827868_teP^Yef[u_tT 5uP[yb'Yf[bf[bf[]YYRtOSRY_U\f[uYe{t0[XT O^0xvzI{]\O!1.-NqQZQXT2.xvzuSvQN Nf[S3.NNf[u]\O Nt^SN N0R"k 028-87837665 f[u]\OYf[uYeyOSRZP}Y'Yf[ue8^``?elYe [XT O^I{]\O(1.-NqQZQXT2.[XT]\O~$Nt^SN N3.q`[XTLNR'Y[vsQ]\O0 b*zzLNb/gf[b.-NqQZQXT p1rYeNNTf[u]\O_g0[0RKY wQ go}YveW[R^TS4YhNlR0UxXxvzu2t^N N[XT~S0R82 028-88459372WSEQLNb/gf[b.^R'Yf[uhzcknxvNLu‰0Nu‰0Ny:S[XT]\O0-NqQZQXT0UxXxvzu0_tf[NǸofOHQ 7usY NP O ^ 028-84685199 b]8LNb/gf[b [XTf[]{tNXT ?1. gؚ!hf[u]\O~0ZQV]\O~S wQ g:_veW[Q\OR wQ gNTR q~Џ(uRlQoN2.`?eNN0_teP^NNOHQ0;1.?elb-NqQZQXT v^wQ gǏlxv``?el }(T?elt4ls^2.f[S'Yf[,gySN Nf[S3.t^35\N N0 ĞO 136180188645]'Yf[ ZQYf[u]\O`?eyOSR_U\'Yf[ue8^``?elYeS[XTs;NN O^vsQ]\O0,ؚ!hf[u]\OwQ g}YveW[hR0gxvzR g_U\Q~``?el]\O~OHQ0 ]\Oe\:NNf[g0!)P 0851-83621001 uIN;Sf[brz_U\'Yf[u``?elYeTe8^{t]\OUxXxvzuN Nf[S-NqQZQXT g2t^N N[XT]\O~S0H 0851-286435655]^'Yf[D1.wƋ0N[0wQ gRe_U\[XT]\Ov`~2.q`ؚ!h[XT]\OvelN_3.]\OeN2018t^3g2018t^7g qQ5*Ng01.xvzuSN Nf[S2. g[XT\MO]\O~S0NgO 0851-83227046 f[u]\O``?elYeyLXTE1.q`N``?el]\OvsQv|RtwƋ2.q`ؚ!h[XT O^velN_3.]\OeN2018t^3g2018t^7g qQ5*Ng0^7u0sYTN TԞWSle^f[b !hVY~~RtMTy[[hQb#hQ!hWB\V~~^TVXTr^W{Q]\O+-NqQZQXTSOeP^35\N N+T35\ gNt^N N[XT]\O~S]\Oyg;NRI{0NAme:NNf[gWl 18685087201 f[uY`?eyyRt.MTy[[^n[cT~T{|f[u;mR#ݏ~f[uvYe{t]\O#f[uuV2YeI{]\O05]"~'Yf[f[]萅[XT{t]\Ow# q`[XT]\O NN[XT]\O\$Nt^R\\ 15285638851f[uDR]\O]\Ow# q`ؚ!hf[uDR]\O 5]le'Yf[Neybf[b gؚ!h[XT~S4T.^Ė 136285082825]^f[bp1r[XT]\O MTOSRN~f[bZPf[u]\OTs~{t]\O0-NqQZQXT 1t^SN N]\O~ ,gyN Nf[S0Nh 0851-88408955f[u]\O{t\OSRf[]I{_U\f[u{tT gR]\O5]t]f[b PgeNQёf[b[XT[[XT\MO gNN_0#N_0ۏS_7uuun 0851-88210838 ߘToT6R ] zf[b[XT 5]]NLNb/gf[b``?elYeNNؚLb!h[XT]\O3t^N NeQOOf[ulQ[fX 14785446147_teP^c[NN_teP^c[]\O1t^N N f[ue8^{tfs^ wQ gfs^O(uc^~[zLNb/gf[be8^``?elYe0f[u{tN gR]\O bN[XT]\O5t^N Nlm 0851-38107599 ԞWSleLNb/gf[bf[uQ~``?elYe0!hVqS:gNN^[01.xvzuf[S2.NNNL[XT]\O2t^N Njlc 0859-3655082 53|^?Q^ؚI{Nyf[!h [ fNb6R Nv[XT]\O< w# [r^ NP]\Ot^P0 g]\O~OHQ0Hf_ 0851-82519022 ܔN|^?Q^ؚI{Nyf[!h f[MRYef[bRlQ[oR;NNؚ!h[XT]\O Nt^SN N0 gL?e{t~R3t 0856-5322261 RI{Yef[bf[uyoRyq`f[u{t]\O gؚvt4ls^Txvz4ls^z/gNSOYef[bf[uyoRy ؚ!h[XT]\O$Nt^SN N VEYef[bV;`/eoRfN NNV^]\O1t^N N _teP^Ye-N_oR;NNNN_teP^YeNT$Nt^N NԞWSle|^?Q^ؚI{Nyf[!h g2t^N N[XT~S_eP^ &{Tؚ!h[XTagN0h 0854-4969306 k;Sf[ؚI{Nyf[!hUxXxvzuN Nf[S0-NqQZQXTSOeP^0``?el }(}Y0LNR:_0TR0cOߘ[#sR 0857-2169772 υ'Yf[f[]{t\ g:_v?elT~_aƋq`0p1rf[u]\O0K1.35\NQ;2.'Yf[,gySN Nf[S;3.NNf[u{t]\O2t^N N~S;4.SOeP^;5.NAme2018t^3g10e 8g31e6.7usY NP0SOncf[!hĉ[ kgQQs4000-7000CQu;me4:Nf 0891-6405097υQgrf[bf[u[ {ty RNNf[u[ {t]\Oq`vsQ]\O.Y^ 18189948339f[uDR-N_R[bf[u VY070R0e0MQ Ty=[]\Oq`vsQ]\O0 gN[]\O~f[uYe{ty4lWf[bf[uyf[ue8^Ye{t7u0-NqQZQXT5ulf[bf[uyυLNb/gf[b :g5u] zf[b[XTbbZQv[ UNRe RN`0 ]\ON~zQ _eP^0NXfs 0891-6865691 [5uP[yb'Yf[ f[uY``Yey]\ONXT OSRZP}Y[XT O^]\O+ gN[veW[R^ wQ gNt^N NvsQ]\O~ &{ThQVؚ!h[XT]\OxvzOĉ[vb TagN gǏ'Yf[u``Ye]\O~OHQ ѐSfh 029-81891096 f[uYf[u{ty]\ONXTOSRZP}Yf[Θ^]\O MTZP}Yf[u{tebveW[wI]\O gǏ'Yf[u{t]\O~OHQ7u'`[XTOHQ0f[uYf[uDRRlQ[]\ONXTOSRZP}Yf[uDR]\OMTZP}Yf[uDRebveW[wI]\O)q`f[uDR]\OwQYN[veW[R^&{ThQVؚ!h[XT]\OxvzOĉ[vb TagN0 gǏf[uDR]\O~OHQBl~%N( w#0 f[uY1\NRlQ[]\ONXT+NN1\Nc[vsQ]\OT|(uNUSMO _b1\N^:W~~[c!hVbXORlQ[e8^]\O0?wQY:_v{:gd\ORTeW[hRwQY:_vS4YhTlR?el }(}Y p1rؚ!h]\O go}Y gRaƋT~~OSR0 gǏ'Yf[u1\N]\O~OHQ7u'`[XTOHQ0['Yf[ _teP^YeNT-N_%OSR_U\'Yf[u_teP^Ye]\O cSf[u_tTN[ c[i_y_tOSO0]\ONt^N N wQ g_tTvsQD(Sb.1gHQMR 029-83135157 029-82334147 jyglk@chd.edu.cnYe{tyOSR_U\[XT O^ 'Yf[ue8^``?elYe]\O0xvzu]\ORlQ[OSR_U\xvzu``?elYeS{t]\O]yՋs[XTOSR_U\]yՋs``?elYeN{t[;Sf[bhQL5*Ng 7u ZQXT UxX `?eNN0_ofi_ 029-86177400 btf[bf[uy ZQXT UxX `?eNN0pQ]'Yf[ f[uY~Ty]\ONXTIOSRZP}Yf[u]\Ov;`SOT~y{[c ZP}Yt^^]\ORTt^~;`~NAm]\O f[bf[u]\O8hċO]\Of[uYSNf[u]\O[RvsQv6R^^]\O0 +-NqQZQXT _eP^ ؚ!h[XT g$Nt^N Nf[u]\O~S:_veW[h0~~{tR0hQL]\ONf[gey[ 0931-8915013f[u1\Nc[N gR-N_]\ONXT31.NN1\Nc[N gRvsQ]\O2.~~[c!hVbX T|(uNUSMO _b1\N^:W3.RlQ[e8^]\O0D1.]\On$Nt^N N t^(W35hT\N N 2.1r\leN gV~OS\O|^yS:_v]\O#N_ 3.wQ g}YveW[hR, g1\N]\O~S0 ReRNYe-N_]\ONXTY1.p1r'Yf[u``?el]\O ]\Op`ؚ 2.wQ g:_v~~0OS0lTeW[Q\OR wQYo}YvVaƋ0 gRaƋTbS_aƋ0 3.q`V[ReRN?eV{ qwReRN]\OAm z0*1.-NqQZQXT 2.p1rReRNYe]\O 3.]\On3t^N N t^(W35hT\N N0 f[uVYR-N_]\ONXTq`V[DR?eV{ OSR_U\f[!h,gyuVYRSDRN]\O0 1.p1rf[uVYR]\O 2.q~ccRlQoN f[uYYey]\ONXTOSR_U\'Yf[u``?elYe]\OT[XT O^]\O01.NNf[u]\On$Nt^ 2.q`vsQ]\O NAme1f[gb1t^ f[uY{ty]\ONXTf[ue8^NRS[hQ3z[]\O'Yf[u_uQ]\O0#-NqQZQXT NNf[u]\O$Nt^N N wQY:_eW[]\OYtRSgxvzR Sf[S]f[b xvzu[XT;N#xvzu``?elYe]\O0B-NqQZQXT UxXxvzuSN Nf[S _eP^wQ g:_v~y{OSR0[ ORXTR0~~{tRwQ gNb[vhRTlQeQ\OR^0 DnsXf[bNL[XT&f[u``?elYe]\O OSRZP}Yf[b1\N]\O0xvzu{t]\OSvQNNRv]\O01-NqQZQXT xvzuf[S _eP^ ؚ!h[XT g$Nt^N Nf[u]\O~S:_veW[h0~~{tR0eu'Yf[ ZQYf[]Rt OSRZP}Ye8^NRYtV1.-NqQZQXT2.xvzuUxXSN Nf[S3.NNf[u]\O2t^N N wQ g:_veW[hR {:gYtR ~~{tR g:_vReaƋT gRaƋ4._eP^ '`y:S{t0f[ue8^{t g0N[~e{}Y gf[u>y:S{t~0Ul 0991-4112269 {:gyf[b/gf[b[XT g\Nt^N NvvsQ]\O~0e{}Y gf[u>y:S{t~0 lef[N>yOf[f[b[XT;N#RVY]\O c[RVY0f[uO~~_U\Ty;mR SOf[b[XT q`f[u]\OTyQ[NN[XT]\O2t^N N e{}Y gf[u>y:S{t~0 0Wtyf[Ne8nf[b[XTf[u>y:S{t0e8^{t0Vf[;mRI{7u Ile e{}Y gf[u>y:S{t~0f[b[XTsY \pele g\Nt^N NvvsQ]\O~ Yeyf[f[bf[u{t[XT!NNf[ue8^{t]\O0~~_U\vsQ;mR MTZP}Y'Yf[u_teP^]\O gؚ!hf[ue8^{t]\O0'Yf[u_teP^]\OvsQ]\O~0 Yeyf[f[bf[u>y:S[XT#sQlf[u[ u;m`Q0f[u``R`0f[u>y:SkSuSf[u>y:SZQV~~^ gؚ!hNNf[u[ {tvsQ]\O~310OSRZP}Yf[bRVYf[uO]\O20ZP}Y'Yf[u_teP^Ye]\O30OSRZP}Yf[u>y:S]\OSvQN]\O0-NqQZQXT p1rf[u]\O gN[f[u]\O~0SOeP^017u1sYirtN5uP[] zf[b``?el[XT#RVY]\OT7uu>y:S{tq`RVY]\O [>y:S{t gN[~v7u'`[XT0PNf[b[XTf[u>y:S{t0DR]\O0[ O]\O0!hVeS;mRIle07uu `?e0l_0ef[0 OZNN6*Ng ?elNlQqQ{tf[b[XTe{}Y g$Nt^N N[XT~S sY ,gyN N NN:Ntyeu"~'Yf[K?elz:WZW[ _eP^ NAmgɉ gNf[!hTf[b[c g:_v#N_TNN_ [f[u]\O gp<*` UN TTe^uNAm yg OcHQۏv]\Ot_T~0% 7u Ile UxXxvzuf[S 25-35\KN ``?elYeSvsQNNOHQ0]FU{tf[b 4T~ 0991-7842089 Of[b wQ gNt^N N]\O~OHQ0 {:gyf[N] zf[b gNNf[u{t]\O g]\O~0ёf[bNNRVYSf[uf[M|{tvsQ]\ONL[XT ]\O~$Nt^N N0NAmeN*Nf[g0-NVf[b gNNf[u]\Ov~S30\NQ 7usY NP0le NP0e8nf[b sY gZQ^]\O~~NOo`f[b gN[_f[u]\O~ q`ZQVNR]\OOHQ0lf[b gNt^N Nf[u]\O~ p1rf[u]\O0 30\NQ 7usY NP le NP0 ~Nmf[b-NVؚI{Yef[O[XT]\OxvzROyfNYRlQ[m1ؚ!h[XTSf[u]\ONXT2-NqQZQXT ?elz:WZW[ \OΘck>m wQ g:_vV~OS\O|^yS]\O#N_3wQ g:_v~~{tR0lOSRTeW[hRe Yq~O(uTyRlQoN4 gN[]\O~OHQ0 NAme6g-12gf`[0Y`\ 0531-88366605Yeؚ!h[XTWTxOW0Wq\N'Yf[ l1ؚ!h[XTSf[u]\ONXT2-NqQZQXT ?elz:WZW[ \OΘck>m wQ g:_vV~OS\O|^yS]\O#N_3wQ g:_v~~{tR0lOSRTeW[hR Yq~O(uTyRlQoN4 gN[]\O~OHQ0 0ؚ!h[XT 0}1ؚ!h[XTSf[u]\ONXT2-NqQZQXT ?elz:WZW[ \OΘck>m wQ g:_vV~OS\O|^yS]\O#N_3hQe6Rnfؚ!hxvzuf[S0UxXSN Nf[MO4Ne>yOyf[vsQNN eW[R^Nb[ wQ g:_veW[T!h[R5 gN[]\O~OHQ0BJ ci=p Bv  88%BRapҝ& dMbP?_*+%&?'?(?)?" dRQ?RQ?& U} \} \} \} \} \} *`} L0`} \} y\} \8 Z p[ @ @ 0 t\ 8] @ @ @ @ @ @ @ t@ @ @ 8@ $@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ \ @ a a a a b a a a~ c? c c ~ c? d d c c ~ e@ e e~ e@ f fe e ee g~ g? h h ee~ i@ i j~ k? l le i mm j~ k? l l ep~ e@ e e~ e@ f f e e!~ e@ k" n#~ n? o$ o% n& }'~ e@ e( e)~ e? f* f+ e i, ee e)~ e? f- f+ ep ee e.~ e? f/ f0 ep ee e1~ e? f2 f3 e4 m~ e@ e5 e6~ e? f7 f8 e e9 ee e6~ e? f: f8 ee~ i @ j; j<~ j? l= l>j j? pj j@~ j? lA lB jj pj jC~ j? lD lE jj pj jF~ j? lG lH jj~ i"@ eI eJ~ e? fK fLe eM me eN~ e? fO fP ee~ e$@ eQ gR~ q? fS fT eU gV~ e&@ eW eX~ e? fY fZ e[ e\~ e(@ e] g^~ e? h_ h`g ga ee gb~ e? hc hd gg~ e*@ ee ef~ e@ fg fhe gi~ e,@ ej ek~ e? hl fme en~ i.@ io gp~ q? hq hr r& is mm gN~ q? ht hu sm~ e0@ ev ew~ e? fx fye ez~ e1@ e{ e|~ e? f} f~e e~ e2@ e ew~ e@ f fe e~ e3@ e e~ e? f f e eDlpllTlTlplTT^lTlTTTlTpplTllpTlll! @" h@# @$ @% D\& D\' 0@( @) @* @+ @, `@- @. @/ $@0 @1 @2 @3 ^4 @5 @6 @7 @8 @9 t@: @; @< @= t@> t@? X@@ @~ !e4@ !e !e~ !e? !f !f!e !e~ "e5@ "e "e~ "e@ "f "f"e "e~ #e6@ #e #e~ #e? #f #f#e #e $ee $e~ $e? $f $f $ee~ %p7@ %t %e~ %e? %f %f%e %i &mu &e~ &e? &f &f &em~ 'e8@ 'e 'e~ 'e? 'f 'f 'e 'e (ee (e~ (e? (f (f (e(e )ee )e~ )e? )f )f )e)e~ *e9@ *e *ew~ *e@ *f *f*e *e~ +e:@ +e +e~ +e? +f +f+e +e~ ,e;@ ,e ,g~ ,g? ,h ,h,g ,e -ee -e~ -e? -v -f-e -e~ .e<@ .e .e~ .e? .f .f.e .e~ /e=@ /e /e~ /e@ /f /f/e /e~ 0e>@ 0e 0w~ 0x? 0y 0f 0z 0e 1ee 1eN~ 1e@ 1{ 1f 1z1e~ 2e?@ 2e 2e~ 2e? 2f 2f2e 2e~ 3e@@ 3| 3k~ 3k? 3l 3k3k 3}~ 4e@@ 4e 4ew~ 4e@ 4f 4f4e 4e~ 5eA@ 5e 5ew~ 5e@ 5f 5f5e 5e~ 6eA@ 6e 6e~ 6e? 6f 6f6e 6i 7ee 7e~ 7e? 7f 7f 7em~ 8eB@ 8e 8e~ 8e? 8f 8f8e 8i 9ee 9e~ 9e? 9f 9f 9em~ :eB@ :e :ew~ :e@ :f :f:e :e~ ;eC@ ;e ;e~ ;e@ ;f ;f ;e ;e~ <eC@ <e <e~ <e@ <f <f <e <e~ =eD@ =e =e~ =e? =f =f =e =i >ee >e~ >e? >f >f >em~ ?iD@ ?i ?g~ ?q? ?h ?h?e ?i @pp @g ~ @q@ @h @h @epDLllllTlTp^^lll^llp^lllllTlTlpppTlA @B @C \D @E @F @G (^H @I @J @K @L ,@M ,@N ,@O ,@P @Q @R @S @T @U @V @W 8@X @Y @Z \[ @\ L@] @^ @_ @` @ Amm Ag ~ Aq@ Ah Ah Aem~ BeE@ Be Be~ Be? Bf BfBe Be~ CeE@ Ce Ce~ Ce? Cf CfCe Ce~ DeF@ De De~ De? Df Df De De Eee Ee~ Ee? Ef Ef! Eee~ FeF@ Fe" Fe#~ Fe? Ff$ Ff%Fe Fe&~ GeG@ G|' Gk~ Gk? Gl( Gl) Gk* G}+~ HeG@ He, He-~ He? Hf. Hf/He Hi0 Iee Ie1~ Ie? If2 If3 Iem~ JeH@ Je4 Je5~ Je? Jf6 Jf7Je Ji8 Kee Ke9~ Ke? Kf: Kf; Kep Lee Le<~ Le? Lf= Lf> Lem~ MiH@ Mi? Me@~ Me? MfA MfBMe MiC Npp NeD~ Ne? NfE NfF Nep Opp OeG~ Oe? OfH OfI Oem~ PeI@ PeJ PeK~ Pe@ PfL PhM PeN PeO~ QeI@ QeP QzQ~ Qz@ Q{R QfS QzT QeU~ ReJ@ ReV ReW~ Rg? RfX RfYRe RiZ See Se[~ Sg? Sf\ Sf] Sem~ TeJ@ Te^ T~_~ T~? T` TaTe Teb Uee U~c~ U~? Ud Ue Uee Vee V~f~ V~? Vg Vh Vee~ WeK@ Wei WeN~ We@ Wfj WfkWe Wel~ XeK@ Xem Xen~ Xe? Xfo Xfp Xeq Xer Yee Ye~ Ye? Yfs Yfp YetYe Zee Ze~ Ze? Zfu Zfp ZevZe~ [eL@ [ew [ex~ [e? [fy [fz [e{ [e| \ee \eN~ \e@ \f} \fz \e{\e~ ]eL@ ]e~ ]e~ ]e? ]f ]f]e ]e~ ^eM@ ^e ^e~ ^e? ^f ^fw^e ^e _ee _e~ _e? _f _fw _ee `ee `e~ `e? `f `fw `eeDlTllpTlplTlTTlTTpplTlTTlp^^p^llTa @b @c @d L@e @f h@g @h T@i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s D@t @u X@v @w @x @y h@z @{ @| @} @~ @ @ @ aee ae~ ae? af afw aee~ beM@ be bg~ bg? bh bh bg be cee cg~ cg? ch ch cgce dee dg~ dg? dh dh dgde~ eeN@ ee eew~ ee? ef efee ee~ feN@ fe fe~ fe? ff ff feN fe~ geO@ ge ge~ ge? gf gfge ge hee he~ he? hf hf hee iee ieN~ ie? if if iee~ jeO@ je je~ j? jf jfje je~ keP@ ke ke~ ke@ kf kf ke ke~ le@P@ le le~ le? lf lfle le mee me~ me? mf mf meme nee new~ ne@ nf nf nee~ oP@ o oe~ oe@ of ofoe oe p p~ p? p pp p~ qeP@ qe qe~ qe? qf qfqe qe~ reQ@ re rg~ rg? rh rhrg rg~ se@Q@ se sg~ sq? sh sh se& se tee tgw~ tq? th th tee~ ueQ@ ue ue~ ue? uf ufue ue vee ve~ ve? vf vf vee wee we~ we? wf wf wee xee xe~ xe? xf xf xee~ yeQ@ ye ye~ ye? yf yf ye ye zee zew~ ze? zf zf zee~ {eR@ { {e~ {? {f {f{e {e~ |e@R@ |e |g~ |g? |h |f |g |e }ee }gw~ }g? }f }f }g}e~ ~eR@ ~e ~e~ ~e? ~f ~f~g ~g ee e~ e? f f gg~ eR@ e ~ ?  eDlTp^^lplTTlpl^Tl^llpTlTTTpTlp^lT @ @ @ @ @ @ @ @ l@ @ @ @ @ @ @ $@ 8@ @ L@ L@ @ @ @ @ @ @ @ @ 0@ X@ @ L@ ee ~ ?  e ee ~ ?  e ee N~ @   e~ eS@ e e ~ e? f f e e ee e~ e? f f ee~ e@S@ e e~ e? f f e e ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee~ eS@ e e!~ e? fX f"e e#~ eS@ e$ e~ e@ f% f&e e'~ eT@ e( e!~ e? f) fe e*~ e@T@ e+ eN~ e? f, fe e- ee e.~ e? f/ f ee~ iT@ i0 1~ e? h h2 g3 e4 mm e5~ e? f6 f7 g3 e8~ eT@ e9 e:~ e? f; f< e= e> ee e?~ e? f@ f< e=e~ eU@ eA eB~ e? fC fDe eE ee eF~ e? fG fD ee~ e@U@ eH eI~ e? fJ f eK eL ee eM~ e? fN f eOe ee eP~ e? fQ f eRe~ eU@ eS eT~ e? fU fVe eW ee eX~ e? fY fZ ee~ eU@ e[ e\~ e? f f] e^ i_~ eV@ e` ea~ e? fb fce pd ee ee~ e? ff fg em~ e@V@ eh g~ g@ hi hj gk gl ee gN~ g@ hm hj gkg~ eV@ en ew~ e@ fo fp eq er ee es~ e? fo fp eteDl^^^p^p^^^llblTpbp^lTp^^lTplTp^p @ @ X@ @ @ @ @ @ @ @ p@ $@ @ @ $@ @ @ @ @ @ @ @ D@ @ T@ ^ ^ ^ P@ @ @~ eV@ eu ev~ e? fw fxe ey ee ez~ e? f{ f| ee ee e}~ e? f~ f| ee~ eW@ e e~ e? f fe e ee e~ e? f fpe e~ e@W@ e e~ e? f fe e ee e~ e? f f ee~ eW@ e g~ g? h he e~ eW@ e e~ e? f fe e ee e~ e? f f ee~ eX@ e e~ e? f f e e ee e~ e? f f ee~ e@X@ e e~ e@ f fg g ee eN~ e@ f fgg~ eX@ e e~ e@ f f e e~ eX@ e g~ e@ v g e~ eY@ e g~ g? h hg e ee g~ g? h h ge ee g~ g? h h ge ee g~ g? h h ge ee g~ g? h h ge ee g~ g? h h ge ee gN~ g? h h ge~ e@Y@ e z~ z@ { g e ee z~ z@ { ge~ iY@ i z~ z? { g i pp z~ z? { gp mm z~ z? { gm~ eY@ e e~ e? f fe e ee e~ e? f f ee~ eZ@ e e~ e? f fe e~ e@Z@ e e~ e@ f fe eDbllTTl^lTllTp^lHpllTTTTTTbHlTTlTl @ L@ L@ @ (@ L@ $ @ @ @ T@ @ @ @ D@ p@ l@ d@ x@ @ @ @ @ H@ L@ @ @ @ @ \ h @ @ @~ eZ@ e e~ e? f f e e ee e~ e? f f ee~ eZ@ e e!~ e@ f f e e~ i[@ i e!~ e? f fe e mm e~ e? f fe e~ e@[@ e es~ e? f fe g ee e~ e? f f eg ee e~ e? f f eg~ e[@ e e~ e@ f f e g~ e[@ e e ~ e? f f e e ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee ee ~ ?  e ee ~ ?  e~ e\@ e e~ e? f fe e ee e!~ e? f" f# ee ee e$~ e@ f% f& ee ee e'~ e? f( f) e*e~ e@\@ e+ e,~ e@ f- f. e/ e0 ee e1~ e@ f- f. ee~ e\@ e2 e3~ e? f4 f5e e6~ e\@ e7 e8~ e? h f9e e:~ e]@ e; e<~ e? h= f> e& e?~ e@]@ e@ eA~ e? fB fwe iC ee eD~ e? fE fw em~ e]@ eF eG~ e? fH fIe eJ ee eK~ e? fL fM ee~ e]@ eN ew~ e? fO fPe eQ~ e^@ eR e~ e@ fS fTe eU~ e@^@ eV ew~ e@ fW fXe eY~ e^@ eZ ew~ e@ f[ f\e e]Dlp^pl^lTTplTTTTTlTT^pTllplTlTlll @ @ @ @ @ \@ @ @ X@ @ @ @ @ @ 0@ @ @ @ @ l@ l@ @ @ @ @ @ @ @ \ \ \ \~ e^@ e^ ew~ e@ f_ f`e ea~ e_@ eb ec~ e@ fd fee ef~ e@_@ eg eh~ e? fi fj wk el~ e_@ em ew~ e@ fn foe ep~ e_@ eq ew~ e? fr fse et ee eu~ e@ fv fs ewe~ e`@ ex ey~ e? fz f{ e| e} ee e~~ e? f f{ e|e~ e `@ e e~ e? f fe e ee e~ e? f f ee ee eN~ e? f f ee ee eN~ e? f f ee~ e@`@ e e~ e@ f f e e~ e``@ e e~ e@ f fe e ee e~ e@ f f ee~ i`@ i e~ e? f fe e mm e~ e? f f ee~ e`@ e ew~ e@ f f e e ee ew~ e? f f ee ee ew~ e? f f ee~ e`@ e ew~ e@ f f e e~ e`@ e e~ e@ f fe e~ ea@ e ew~ e@ f fe e~ i a@ i e~ e? f fe e pp e~ e? f f ee pp e~ e? f f ee pp e~ e? f f ee mm e~ e? f f ee~ e@a@ e e~ e@ f fe e~ e`a@ e ew~ e@ f f e i~ ea@ e e~ e? f f e e~ ea@ e ~ e? e eD lllpll^p^lTTTplTlTp^^plllTTTTlpp \ @ @ @ $@ @ _ _ _ _ @ @ @ @ @ L@ @ @ @ @ t@ 8@ @ @ 8@ @ L@ L@ @ @ P@ @ ee ~ e?  ee ee ~ e? q ee ee ~ e?  ee ee ~ e?  ee~ ea@ e e~ e? f fe e~ ea@ e ~ ?  g ee ~ ?  g ee ~ ?  g ee ~ ?  g~ eb@ e e~ e? f f e e ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee ee e~ e? f f ee~ e b@ e e~ e? f fe g ee e~ e? f f eg~ e@b@ e e~ e? f f e r ee e~ e@ f f e ee e~ e? f f e ee e~ e? f f e ee e ~ e? f f e ee ~ e? f f e ee e~ e? f f e[ ee e~ e? f f es~ e`b@ e g~ g? h f g g ee g~ e? h h gg ee g~ e? h h! gg ee g"~ e? h# h$ gg ee gN~ e@ h% f& gg~ eb@ e' e(~ e? f) f* e& e+ ee e,~ e? f- f. e&e~ eb@ e/ ew~ e@ f0 f1e e2~ eb@ e3 4~ e? f f5 e e6D.lTTTTlp^^^lTTTlTpTTT^T^^pTTTTp^l! @" @# @$ @% @& @' @( @) 8@* @+ \@, @- l@. @/ D@0 D@1 |@2 @3 D@4 @5 P@6 x@7 @@ !ee !7~ !e@ !f !f8 !ee "ee "9~ "e? "f: "f8 "ee #ee #;~ #e? #f< #f= #ee $ee $>~ $e? $f? $f@ $ee %ee %A~ %e? %fB %fC %ee &ee &D~ &e? &fE &fF &ee 'ee 'G~ 'e? 'fH 'fI 'ee (ee (~ (e? (fJ (fK (eL(e )ee )M~ )e? )fN )fO )ee *ee *P~ *e@ *fQ *fR *eS*e +ee +T~ +e? +fU +fV +ee~ ,eb@ ,eW ,ew~ ,e? ,fX ,fY ,eZ ,e[ -ee -ew~ -e@ -ff -e\-e .ee .ew~ .e@ .f .f] .e^.e /ee /ew~ /e? /f_ /f` /ea/e 0ee 0ew~ 0e? 0fb 0fc 0ed0e 1ee 1ew~ 1e? 1fe 1ff 1eg1e 2ee 2ew~ 2e? 2fh2f 2ei2e 3ee 3ew~ 3e? 3fj 3f 3ek3e 4ee 4ew~ 4e@ 4fl 4fm 4en4e~ 5kc@ 5jo 5j~ 5? 5lp5l 5jq 5er~ 6k c@ 6js 6j~ 6n? 6lt6l 6jq 6jr~ 7k@c@ 7ju 7jv~ 7n? 7lw7l 7jq 7jr2 TTTTTTT^T^TpP^^^^Z^^ll>l@dPdppp  #$%&'),-016789=>?ADEHIJLMORSTVXZ[\^abdgilnopstuxyz|}~  +,4 #$%&'),-016789=>?ADEHIJLMORSTVXZ[\^abdgilnopstuxyz|}~  +,4st #$%&')016789=>?ADEHIJLMORSTVXZ[\^abdgilnstuxyz|}~  +,4ggD  4%Z" dMbP?_*+% &?'?(?)?" dRQ?RQ?& U} F @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @G~ ?H~ @I~ @G~ @G~ @G~ @G~ @G~ @G~ "@ H~ $@ J~ &@ K~ (@ K~ *@ I~ ,@G~ .@I~ 0@J~ 1@I~ 2@G~ 3@G~ 4@G~ 5@J~ 6@J~ 7@L~ 8@G~ 9@H~ :@G~ ;@G~ <@G~ =@M~ >@G~ ?@G~ @@Dl @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ G~ @@!G~ !A@"I~ "A@#I~ #B@$G~ $B@%G~ %C@&J~ &C@'N~ 'D@(G~ (D@)G~ )E@*G~ *E@+G~ +F@,G~ ,F@-G~ -G@.G~ .G@/G~ /H@0G~ 0H@1G~ 1I@2G~ 2I@3G~ 3J@4G~ 4J@5O~ 5K@6I~ 6K@7I~ 7L@8P~ 8L@9P~ 9M@:P~ :M@;G~ ;N@<G~ <N@=G~ =O@>G~ >O@?G~ ?P@Dl@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@G~ @@P@AG~ AP@BG~ BP@CG~ CQ@DG~ D@Q@EH~ EQ@FH~ FQ@GH~ GR@HI~ H@R@II~ IR@JI~ JR@KI~ KS@LI~ L@S@MI~ MS@NG~ NS@OG~ OT@PG~ P@T@QG~ QT@RG~ RT@SI~ SU@TH~ T@U@UK~ UU@VK~ VU@WG~ WV@XG~ X@V@YG~ YV@ZG~ ZV@[G~ [W@\G~ \@W@]K~ ]W@^K~ ^W@_I~ _X@Dl` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @`I~ `@X@aQ~ aX@bQ~ bX@cQ~ cY@dQ~ d@Y@eG~ eY@fG~ fY@gI~ gZ@hI~ h@Z@iI~ iZ@jI~ jZ@kG~ k[@lG~ l@[@mG~ m[@nG~ n[@oG~ o\@pG~ p@\@qG~ q\@rG~ r\@sG~ s]@tJ~ t@]@uJ~ u]@vJ~ v]@wI~ w^@xI~ x@^@yG~ y^@zG~ z^@{G~ {_@|K~ |@_@}K~ }_@~I~ ~_@I~ `@Dl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @G~ `@G~ @`@G~ ``@J~ `@J~ `@I~ `@I~ `@K~ a@G~ a@G~ @a@G~ `a@G~ a@G~ a@G~ a@G~ a@H~ b@H~ b@H~ @b@H~ `b@H~ b@H~ b@H~ b@H~ b@R~ c@R~ c@I~ @c@I~ `c@I~ c@I~ c@G~ c@G~ c@G~ d@Dl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @G~ d@G~ @d@G~ `d@G~ d@G~ d@G~ d@G~ d@G~ e@G~ e@S~ @e@S~ `e@I~ e@I~ e@I~ e@I~ e@T~ f@T~ f@J~ @f@G~ `f@U~ f@U~ f@G~ f@G~ f@G~ g@U~ g@G~ @g@G~ `g@G~ g@G~ g@G~ g@I~ g@I~ h@Dl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @I~ h@I~ @h@I~ `h@I~ h@I~ h@I~ h@I~ h@I~ i@G~ i@G~ @i@J~ `i@J~ i@G~ i@GGIJGGGGGUGJVVVVJJJDvl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @JGGGGGGGWGGKKKKKTTTXXXXXXXXXXXXTDl @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @TTTTTTTTY Y Y Y Y JGGGG(T >@d ggD  ,=D````ce Oh+'0HPXl ?S T(u7b[g0u@Dq|@ :;WPS h